Współpraca

Przebieg współpracy z Kancelarią

Podstawowe informacje

Poniżej przedstawiam schemat, według którego zwykle prowadzę sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy lekarskie (zaniedbania medyczne). Tekst ten pozwoli Państwu zorientować się, jak przebiega współpraca z moją Kancelarią w sprawie dochodzenia roszczeń pacjenta przeciwko szpitalowi (lub innemu podmiotowi leczniczemu).

Wstępna analiza sprawy

Wstępna analiza sprawy jest bezpłatna. W celu zgłoszenia sprawy proszę wypełnić formularz oraz przesłać niezbędną dokumentację medyczną. W formularzu należy szczegółowo opisać zdarzenie (najlepiej w kolejności chronologicznej), w szczególności proszę wskazać w jaki sposób Państwa prawa zostały naruszone w związku z udzielonymi świadczeniami zdrowotnymi. Zgodnie z prawem, dochodzenie odszkodowania w sprawach medycznych jest ograniczone czasowo (więcej na ten temat tutaj), dlatego proszę o podanie, kiedy doszło do zdarzenia.

Ze względu na to, że często analiza sprawy pod kątem wystąpienia ewentualnego błędu medycznego nie jest możliwa bez zapoznania się z dokumentacją medyczną, proponuję wraz ze zgłoszeniem sprawy przesłać najistotniejszą dokumentację medyczną (np. kartę informacyjną z leczenia). Jeżeli nie posiadacie Państwo dokumentacji medycznej związanej ze sprawą, należy o nią wystąpić do lekarza czy pomiotu leczniczego, więcej na ten temat znajdziecie tutaj.

Przed rozpoczęciem współpracy, wnikliwie zapoznajemy się z Państwa opisem zdarzenia i dokumentacją medyczną, zarówno z miejsca, w którym doszło do zaniedbania, jak i z dalszego leczenia.

Analiza sprawy, w zależności od stopnia jej skomplikowania, trwa od kilku do kilkunastu dni. W niektórych przypadkach, już na etapie wstępnej analizy sprawy, konieczne jest zasięgnięcie opinii współpracujących z nami lekarzy.

Ocena szans powodzenia

Często proszą mnie Państwo o procentową ocenę szans powodzenia sprawy o odszkodowanie/zadośćuczynienie za błąd lekarski. To trudne pytanie, zwłaszcza że nawet jeżeli ocenię szanse na 90%, to sprawa może się nie powieść, np. ze względu na negatywną opinię biegłego lekarza albo brak możliwości zasięgnięcia opinii zagranicznego biegłego. Dlatego procentowa ocena szans nie jest miarodajna i staram się takiej oceny nie przedstawiać.

Biorąc pod uwagę moje doświadczenie oraz wyniki prowadzonych przeze mnie spraw, mogę zapewnić Państwa, że jestem w stanie rozróżnić sprawy mające szanse na powodzenie od tych, które z różnych względów są raczej „nie do wygrania”. Jeżeli wiem, że nie będę w stanie pomyślnie przeprowadzić sprawy, to powiem o tym wprost. Dlatego sam fakt, że zaproponowałam Państwu współpracę, oznacza, że sprawa ma duże szanse na powodzenie.

Dodatkowe informacje o przebiegu postępowanie dot. uzyskania odszkodowania/zadośćuczynienia/ renty za błąd medyczny, m.in. jak długo trwa takie postępowanie możecie Państwo znaleźć tutaj.

Propozycja warunków współpracy

Kolejnym zagadnieniem jest kwestia kosztów dochodzenia roszczeń przez poszkodowanych pacjentów. Rozumiem, że często ważniejsze dla Państwa jest przeznaczenie pieniędzy na leczenie niż na dochodzenie odszkodowania. Dlatego staram się zminimalizować ponoszone przez Państwa koszty. Przede wszystkim, proponuję korzystne warunki finansowe współpracy– wynagrodzenie Kancelarii zależne jest od ostatecznie uzyskanej kwoty odszkodowania, renty, zadośćuczynienia.

Dokładam także wszelkich starań, aby Klienci ponosili jak najmniejsze koszty na etapie postępowania sądowego. Są one niezależne od Kancelarii, ale dążymy do ich uniknięcia. Więcej informacji o kosztach dochodzenia odszkodowania za błąd medyczny znajdą Państwo tutaj.

Po analizie sprawy poinformuję Państwa, czy moja Kancelaria jest w stanie zapewnić Państwu odpowiednią pomoc prawną, a jeżeli tak - na jakich warunkach. Po uzgodnieniu z Państwem warunków, podpisujemy umowę i pełnomocnictwo, na podstawie którego możemy Państwa reprezentować w sprawie.

Przygotowanie dokładnego opisu stanu faktycznego sprawy

Na tym etapie kompletujemy wszystkie niezbędne w sprawie dokumenty, przede wszystkim dokumentacje medyczną oraz dokumenty potwierdzające wydatki poniesione i ponoszone w związku z dalszym leczeniem. Konieczne jest zgromadzenie następujących dokumentów:

  • cała dokumentacja z okresu hospitalizacji, podczas którego doszło do popełnienia błędu medycznego. Powinna ona zawierać m.in. karty zleceń, opisy wykonanych zabiegów, wyniki zleconych badań laboratoryjnych oraz obrazowych. Karta informacyjna wydawana przy wypisie pacjenta z podmiotu leczniczego nie jest wystarczająca. Analogicznie jeżeli świadczenia były udzielane nie w szpitalu (przychodni), tylko w gabinecie prywatnym lekarza – całość sporządzonej przez lekarza dokumentacji w związku z leczeniem;
  • dokumentacja medyczna związana z leczeniem konsekwencji błędu – historie choroby z dalszych hospitalizacji, wyniki wykonanych badań laboratoryjnych i obrazowych, konsultacji specjalistycznych itp.;
  • dokumentacja z ewentualnej rehabilitacji;
  • potwierdzenie (rachunki, faktury) wydatków poniesionych w związku z leczeniem, np. z prywatnych wizyt lekarskich, prywatnie wykonanych badań, z sesji rehabilitacyjnych, zakupionych leków, preparatów medycznych, sprzętu rehabilitacyjnego itp.

Zazwyczaj na tym etapie proszę Państwa o sporządzenia bardzo szczegółowego opisu zdarzenia, ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności, o których nie dowiemy się z dokumentacji medycznej.

Na podstawie powyższych dokumentów i informacji od Państwa przygotowujemy opis stanu faktycznego, którego projekt konsultujemy z Państwem w celu uniknięcia ewentualnych nieścisłości.

Pismo do szpitala lub lekarza

Skierowanie żądania zapłaty (wezwania do zapłaty) do szpitala lub innego podmiotu leczniczego, który dopuścił się zaniedbania, to pierwszy moment, w którym o Państwa roszczeniach informujemy drugą stronę. Pismo to przygotowujemy biorąc pod uwagę informację od Państwa oraz dokumentację medyczną. Nad wysokością żądanych kwot odszkodowania, zadośćuczynienia pieniężnego i renty zastanawiam się wspólnie z Państwem.

Wezwanie do zapłaty zawiera uzasadnienie medyczne i prawne, dlatego czas jego przygotowania jest uzależniony od stopnia skomplikowania sprawy.

Negocjacje z szpitalem lub lekarzem i ubezpieczycielem

W większości spraw podmioty odpowiedzialne za zaniedbania medyczne (lub błędy medyczne) na wezwania do zapłaty odpowiadają odmownie. Sprawy o odszkodowania medyczne wiążą się z możliwością zapłaty wysokiego odszkodowania i zadośćuczynienia, dlatego nawet w przypadkach, w których błąd jest oczywisty, władze danej placówki medycznej starają się znaleźć argumenty na swoją korzyść.

Na tym etapie sprawa trafia także do zakładu ubezpieczeń, w którym dany podmiot leczniczy ma polisę odpowiedzialności cywilnej (OC). Ubezpieczyciel bada Państwa sprawę pod kątem prawnym i medycznym, zlecając odpowiednie opinie. Naszą rolą na tym etapie jest wskazanie istotnych w sprawie faktów i argumentów, a także dostarczenie odpowiednio przygotowanej dokumentacji. Często zdarza się, że potrzebna jest współpraca z Państwa strony, bowiem konieczne jest udzielenie dodatkowych wyjaśnień lub dostarczenie dokumentów.

Etap negocjacji kończy się wydaniem przez ubezpieczyciela decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania odszkodowania, zadośćuczynienia pieniężnego lub renty.

Postępowanie sądowe

Jeżeli ubezpieczyciel podmiotu leczniczego odmówił wypłaty odszkodowania lub jego wysokość jest dla Państwa niewystarczająca, możemy skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Z rozpoczęciem postępowania sądowego są związane koszty sądowe, więcej o tym tutaj.

Etap ten rozpoczyna się od przygotowania pozwu. Jest to bardzo ważne pismo procesowe, które staramy się przygotować z dużą dbałością o szczegóły. Z tego względu, na napisanie pozwu potrzebujemy dość dużo czasu.

Kiedy sprawa trafi do sądu, nasz pozew przesyłany jest także do drugiej strony (lekarza, szpitala i/lub jego ubezpieczyciela), która może się do niego ustosunkować. Jeszcze przed wyznaczeniem rozprawy sąd może zarządzić wymianę pism między stronami (tj. przedstawienie przez pozwanego swojego stanowiska oraz udzielenie możliwości powodowi na ustosunkowania się do tych argumentów) albo też sąd może wyznaczyć posiedzenie przygotowawcze (tj. spotkanie stron i sędziego w celu ustalenia dalszego przebiegu sprawy). Zazwyczaj jednak sąd wyznacza jedną lub kilka rozpraw, podczas których zarówno Państwo, jak i pracownicy szpitala relacjonują przebieg zdarzeń. Bywa także, że podczas rozprawy przesłuchiwani są świadkowie - np. Państwa bliscy, którzy towarzyszyli Państwu podczas leczenia. Ostatecznie sprawa trafia do jednego lub kilku biegłych lekarzy, wyznaczonych przez sąd. Ponieważ sędziowie nie posiadają specjalistycznej wiedzy medycznej, rezultat sprawy zależy w dużej mierze od opinii biegłych lekarzy - to oni wypowiadają się, czy miał miejsce błąd medyczny, czy nie.

Po rozważeniu przez sąd wszystkich argumentów i dowodów (dokumentów, zeznań świadków i opinii biegłych lekarzy), wydawany jest wyrok. Od chwili złożenia pozwu do wydania wyroku upływają zwykle ok. trzy lata. Niestety, w bardziej skomplikowanych sprawach, czas ten może być dłuższy.

Wyrok w sprawie sądowej może być dla jednej strony korzystny, ale dla drugiej - niekorzystny. Ta druga często składa apelację, czyli odwołanie od wyroku. W ten sposób sprawa może trafić do kolejnego sądu (wyższej instancji). To przedłuża postępowanie, ale na szczęście czas rozpoznawania sprawy w II. instancji jest krótszy niż w I. instancji. Postępowanie apelacyjne trwa zwykle ok. dwóch lat. W rezultacie wydawany jest ostateczny wyrok w sprawie. Niektóre, szczególnie wątpliwe pod względem prawnym, sprawy mogą także trafić do Sądu Najwyższego, ale regułą jest, że postępowanie kończy się na II. instancji.

Postępowanie egzekucyjne

Korzystny dla Państwa wyrok rodzi dla odpowiedzialnego za szkodę podmiotu leczniczego konieczność zapłaty Państwu zasądzonego odszkodowania, zadośćuczynienia i (w niektórych sprawach) renty. Zwykle jest tak, że pieniądze te są Państwu wypłacane dobrowolnie. Gdyby jednak z wypłatą pieniędzy były problemy, na podstawie uzyskanego wyroku możemy w Państwa imieniu skierować sprawę do postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez komornika.