Czy dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia i renty za błąd medyczny jest ograniczone terminem?

Tak. Zgodnie z prawem, odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę na osobie można dochodzić w ciągu trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. Może to być np. termin operacji, w czasie której wystąpiły powikłania wskutek błędu lekarza; dzień zdiagnozowania choroby, której poprzedni lekarze nie rozpoznali mimo że powinni gdyby dochowali należytej staranności. Jeżeli następstwa nieprawidłowo przeprowadzonego leczenia pojawią się dopiero po jakimś czasie od przeprowadzonego leczenia, wówczas termin przedawnienia jest liczony od momentu ujawnienia się tych następstw.

Inaczej wskazany termin jest liczony w przypadku błędu medycznego w konsekwencji którego doszło do pogorszenia stanu zdrowia dziecka – wówczas zgodnie z prawem termin przedawnienia (do kiedy możemy wytoczyć powództwo) nie może skończyć się wcześniej, niż z upływem dwóch lat od uzyskania przez tę osobę pełnoletności.

Oprócz podanych powyżej ogólnych zasad obliczania terminu do którego możemy rozpocząć postępowanie sądowe nie obawiając się, że naszą sprawę sąd uzna za przedawnioną, są jeszcze szczególne przypadki. Na przykład, termin przedawnienia ulega wydłużeniu jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku. W takim przypadku roszczenie o odszkodowanie i zadośćuczynienie ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Zobacz inne wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi).

Sprawdź, jakimi sprawami medycznymi się zajmujemy.

Skontaktuj się i uzyskaj naszą opinię w swojej sprawie.