Rodzaje spraw

typy spraw medycznych, które prowadzę i częste przypadki

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta

Zajmuję się wyłącznie sprawami dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia pieniężnego i renty za naruszenia praw pacjenta.  

Proponuję poszkodowanym Pacjentom oraz ich bliskim kompetentne wsparcie prawne w sprawach dotyczących naruszeń praw pacjenta. Mogę pomóc Państwu uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie m.in. w następujących sytuacjach:

 • nieudzielenie świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej (tzw. błąd w sztuce lekarskiej, błąd medyczny),  
 • nieudzielenie świadczeń zdrowotnych z należytą starannością,  
 • nieudzielenie świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym, 
 • brak natychmiastowego udzielenie świadczeń zdrowotnych,   
 • naruszenie prawa do informacji,  
 • naruszenie prawa pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych,  
 • udostępnianie informacji związanych z pacjentem bez jego zgody,   
 • brak poszanowania intymności i godności pacjenta.

Błąd lekarski (postępowanie niezgodne z aktualną wiedzą medyczną)

Podstawowym prawem każdego pacjenta jest otrzymanie świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Najczęstsze błędy medyczne polegają na naruszeniu właśnie tego prawa.

W przypadku gdy Państwa leczenie zostało przeprowadzone niezgodnie z zasadami aktualnej wiedzy medycznej (czyli niezgodnie z zasadami sztuki lekarskiej), udowodnienie niezgodności postępowania lekarza z tymi zasadami bywa skomplikowane. Jeżeli zdecydują się Państwo złożyć pozew w sprawie medycznej, niezbędne będzie wykazanie, jakimi zasadami postępowania powinni byli kierować się lekarze oraz wyszczególnienie, jakie konkretnie działania lub zaniechania lekarza czy innego personelu medycznego były niezgodne z tymi zasadami. 

Zachęcam Państwa do powierzenia Państwa sprawy medycznej mojej Kancelarii. O moim doświadczeniu i wykształceniu (zarówno prawniczym, jak i medycznym) mogą Państwo przeczytać przechodząc do strony „O mnie”.  

Proszę o kontakt, jeżeli chcieliby Państwo uzyskać wstępną analizę sprawy i ofertę współpracy (wstępna analiza służy przygotowaniu oferty prowadzenia sprawy, jest bezpłatna i do niczego Państwa nie zobowiązuje).

Nieudzielenie świadczeń zdrowotnych z należytą starannością

Każdy pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością. Gdy leczenie przebiega bez wymaganej staranności, co doprowadza do powstania negatywnych skutków dla zdrowia pacjenta, może on dochodzić odszkodowania, zadośćuczynienia pieniężnego oraz renty za utratę zdrowia, cierpienie lub innego rodzaju negatywne konsekwencje. Podobnie jak w przypadku naruszenia prawa do otrzymania świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, konieczne jest przede wszystkim ustalenie, jak powinno było wyglądać w Państwa przypadku udzielanie świadczeń zdrowotnych z należytą starannością. W dalszej kolejności należy porównać faktyczne postępowanie personelu medycznego z ustalonym „modelowym” postępowaniem w Państwa przypadku. Jeżeli sprawa błędu medycznego ma być rozpatrywana przez sąd w wyniku złożenia przez Państwa pozwu, te wszystkie kwestie powinny być poparte właściwymi argumentami prawnymi i medycznymi, a także wykazane dowodami jak dokumentacja medyczna czy opinie biegłych lekarzy.

Zachęcam Państwa do powierzenia Państwa sprawy dotyczącej błędu lekarskiego mojej Kancelarii. O moim doświadczeniu i wykształceniu (zarówno prawniczym, jak i lekarskim) mogą Państwo przeczytać przechodząc do strony „O mnie”.

Proszę o kontakt, jeżeli chcieliby Państwo uzyskać wstępną analizę sprawy i ofertę współpracy (wstępna analiza służy przygotowaniu oferty prowadzenia sprawy, jest bezpłatna i do niczego Państwa nie zobowiązuje). 

Zakażenie szpitalne (nieudzielenie świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym)

Oprócz uzyskania leczenia zgodnego z wiedzą medyczną, każdy pacjent ma prawo, aby to leczenie odbywało się w warunkach odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym. W sytuacji gdy na skutek naruszenia tych wymagań dochodzi do uszczerbku na zdrowiu pacjenta lub innego rodzaju negatywnych konsekwencji dla niego, pacjent może domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia za skutki naruszenia jego prawa do otrzymania świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym. Najczęstszym przykładem niedochowanie tych zasad są zakażenia szpitalne.

Jeżeli podejrzewacie Państwo, że w trakcie Państwa leczenia przez personel medyczny nie były zachowane odpowiednie wymagania fachowe i sanitarne, możecie skonsultować swoją sprawę ze mną. Pomogę Państwu ustalić, czy został popełniony błąd lekarski (błąd medyczny), a jeżeli tak – uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę. Wstępna analiza sprawy służy przygotowaniu oferty jej prowadzenia, jest bezpłatna i do niczego Państwa nie zobowiązuje.

Brak natychmiastowego udzielenie świadczeń zdrowotnych

W przypadku gdy w stanie zagrożenia zdrowia lub życia, w tym rozpoczynającego się porodu, pomoc medyczna została pacjentowi udzielona zbyt późno, co doprowadziło do negatywnych konsekwencji (np. śmierć pacjenta, niedotlenienie dziecka przy porodzie, trwały uszczerbek na zdrowiu), pacjent lub jego bliscy mogą dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia od szpitala (pogotowia ratunkowego, przychodni), w którym nie udzielono natychmiastowej pomocy.

Jeżeli przypuszczacie Państwo, że doszło do naruszenia prawa do natychmiastowego uzyskania pomocy medycznej, zachęcam do skonsultowania sprawy ze mną. Pomogę Państwu ustalić, czy został popełniony błąd lekarski (błąd medyczny), a jeżeli tak – uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę. Wstępna analiza sprawy służy przygotowaniu oferty jej prowadzenia, jest bezpłatna i do niczego Państwa nie zobowiązuje.

Naruszenie prawa pacjenta do informacji

Na osobach udzielających świadczeń zdrowotnych (lekarzach, lekarzach dentystach, położnych itd.) ciąży obowiązek udzielenia pacjentowi przystępnej informacji o:

 • stanie zdrowia pacjenta i rozpoznaniu,
 • proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania,
 • wynikach leczenia oraz rokowaniu.

Jeżeli nie otrzymaliście Państwo powyższych informacji lub były one niepełne, możecie Państwo w niektórych przypadkach dochodzić zadośćuczynienia za naruszenie tego prawa. Częstą sytuacją, w której pomagam pacjentom dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia jest nieudzielanie informacji przez personel medyczny (ograniczenie zakresu takiej informacji lub czasami nawet całkowity jej brak), które skutkuje tym, że pacjent poddaje się leczeniu (np. zabiegowi operacyjnemu) nieświadom tego, na czym świadczenie zdrowotne polega i jakie są jego następstwa. Przykładowo: pacjent po zabiegu na sercu stracił wzrok. Przed zabiegiem nie został poinformowany o tym, że może dojść do niedokrwienia i niedotlenienia w jego organizmie, co w rezultacie może spowodować utratę wzroku.

Jeżeli uważacie Państwo, że doszło do naruszenia Państwa prawa do informacji, zachęcam do skonsultowania sprawy ze mną.
Pomogę Państwu ustalić, czy został popełniony błąd lekarski (błąd medyczny), a jeżeli tak – uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę. Wstępna analiza sprawy służy przygotowaniu oferty jej prowadzenia, jest bezpłatna i do niczego Państwa nie zobowiązuje.

Naruszenie prawa pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Prawem nieodłącznie związanym z prawem do informacji jest prawo pacjenta do wyrażenia zgody na leczenie (np. operację lub inny zabieg). Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu odpowiedniej informacji.

Prawo to może być naruszone w następujących przypadkach:

 • Brak zgody na zabieg, leczenie lub inne świadczenia zdrowotne (np. pacjent nie udzielił zgody na piśmie).
 • Wadliwa zgoda na zabieg, leczenie lub inne świadczenia zdrowotne (np. pacjent udzielił zgody na piśmie, lecz była ona nieskuteczna).
 • Przekroczenie granicy zgody wyrażonej na zabieg, leczenie lub inne świadczenia zdrowotne (np. pacjent wyraził zgodę na inny zabieg niż ostatecznie wykonano).

W sytuacji naruszenia prawa pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, może on dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia za naruszenie tego prawa.

Jeżeli uważacie Państwo, że doszło do naruszenia Państwa prawa do świadomej zgody na świadczenie medyczne, zachęcam do skonsultowania sprawy ze mną.
Pomogę Państwu ustalić, czy doszło do zaniedbania medycznego, a jeżeli tak – uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę. Wstępna analiza sprawy służy przygotowaniu oferty jej prowadzenia, jest bezpłatna i do niczego Państwa nie zobowiązuje.

Bezprawne udostępnianie informacji związanych z pacjentem

Pacjent ma prawo do tego, aby informacja z nim związana została zachowana w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny (lekarzy, pielęgniarki), które brały udział w leczeniu pacjenta. Dotyczy to informacji, które personel medyczny uzyskał w związku z wykonywaniem zawodu medycznego, czyli np. informacje o przebytych lub obecnych chorobach (np. zakażenie HIV).

Jeżeli uważacie Państwo, że doszło do naruszenia przez personel medyczny Państwa prawa do zachowania w tajemnicy istotnych informacji np. dotyczących zdrowia i przebytych chorób, zachęcam do skonsultowania sprawy ze mną. Pomogę Państwu ustalić, czy doszło do bezprawnego ujawnienia informacji o Państwa zdrowiu, a jeżeli tak – uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę. Wstępna analiza sprawy służy przygotowaniu oferty jej prowadzenia, jest bezpłatna i do niczego Państwa nie zobowiązuje.

Częste przypadki - przykłady spraw o odszkodowanie za błąd lekarski

Każdy przypadek błędu lub zaniedbania w czasie leczenia jest inny, lecz większość spraw medycznych można podzielić na kilka typów grupujących podobne sprawy. Poniżej przedstawiam rodzaje spraw, z którymi w swojej praktyce prawniczej spotykam się najczęściej: