Sposób działania

Efektywne metody dochodzenia roszczeń medycznych

Reprezentuję poszkodowanych Pacjentów w każdym z możliwych postępowań zmierzających do uzyskania zadośćuczynienia pieniężnego, odszkodowania i renty za błąd medyczny. Doświadczenie w prawie medycznym i wykształcenie lekarskie pozwalają mi dobrać dla każdej sprawy najwłaściwszą, skuteczną drogę do uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia za skutki zaniedbania medycznego. 

Ugoda pozasądowa

Sytuacja poszkodowanych Pacjentów często bywa bardzo trudna, nie mają oni ani sił, ani czasu na uczestniczenie w długotrwałych postępowaniach zmierzających do uzyskania rekompensaty. Chcą skoncentrować się na powrocie do zdrowia i jak najszybciej uzyskać odszkodowanie za koszty leczenia i zadośćuczynienie za krzywdę. 

Z powyższych powodów często w pierwszej kolejności proponuję Poszkodowanym zwrócenie się do szpitala lub innego podmiotu leczniczego odpowiedzialnego za zaniedbanie o dobrowolną zapłatę odszkodowania. Takie negocjacje z placówką lub lekarzem odpowiedzialnym za zaniedbanie zwykle są prowadzone z udziałem ubezpieczyciela.  W niektórych przypadkach negocjacje kończą się zawarciem ugody, co pozwala moim Klientom znacznie szybciej uzyskać rekompensatę finansową, a także ograniczyć stres związany z długoletnim postępowaniem sądowym. Nawet jeżeli szpital nie wypłaci odszkodowania dobrowolnie, wartością próby polubownego załatwienia sprawy jest poznanie jego stanowiska i niektórych argumentów, którymi będzie się bronił w procesie sądowym.  

Uważam, że większość spraw dotyczących błędów medycznych powinna kończyć się poza salą sądową. Jeżeli jednak w postępowaniu przedsądowym nie uzyskamy zadowalającego rezultatu, możliwe jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.  

Zachęcam do zgłoszenia sprawy (wstępna analiza służy przygotowaniu oferty prowadzenia sprawy, jest bezpłatna i do niczego Państwa nie zobowiązuje). 

Pozew i postępowanie przed sądem cywilnym

Najczęściej stosowaną i najbardziej skuteczną, ale jednocześnie najtrudniejszą drogą dochodzenia roszczeń związanych z błędem medycznym (lekarskim) jest złożenie pozwu w postępowaniu cywilnym. Proponuję Państwu profesjonalne prowadzenie sprawy medycznej przed sądem. 

Sprawy o odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej są bardzo skomplikowane zarówno pod względem prawnym, jak i medycznym. Mogą Państwo złożyć pozew i prowadzić postępowanie samodzielnie, jednakże brak wiedzy prawniczej i medycznej prawdopodobnie postawi Państwa w pozycji strony słabszej w postępowaniu przeciwko podmiotowi leczniczemu (szpitalowi, lekarzowi).   

Dlatego zachęcam Państwa do skorzystania z pomocy prawnej mojej Kancelarii. Zapewniam, że Państwa sprawa zostanie przeanalizowana bardzo dokładnie. Skorzystam ze swojego doświadczenia w prawie medycznym, wiedzy zdobytej podczas studiów lekarskich, a w razie potrzeby także ze wsparcia praktykujących lekarzy specjalistów, którzy często pomagają mi znaleźć medyczne argumenty wspierające żądania poszkodowanych Pacjentów.  

Zachęcam do zgłoszenia sprawy (wstępna analiza służy przygotowaniu oferty prowadzenia sprawy, jest bezpłatna i do niczego Państwa nie zobowiązuje). 

Postępowanie karne

Jestem zdecydowaną zwolenniczką postępowania cywilnego jako właściwej metody sądowego dochodzenia roszczeń medycznych. Uważam, że próba wykazania w postępowaniu karnym, że lekarz popełnił przestępstwo nie jest właściwym sposobem na uzyskanie odszkodowania czy zadośćuczynienia za krzywdę. Zawiadomienie prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez lekarza czy inny personel medyczny powinno mieć, moim zdaniem, miejsce tylko w wyjątkowych przypadkach.  

W takich właśnie szczególnych przypadkach mogę podjąć się reprezentowania Państwa jako pokrzywdzonych w postępowaniu karnym.  

Jeżeli macie Państwo tego rodzaju sprawę, zapraszam do kontaktu, aby sprawdzić, czy będę w stanie pomóc.

Postępowanie przed Rzecznikiem Praw Pacjenta - Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych

Uzyskanie świadczenia kompensacyjnego z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych jest jedną z możliwości dochodzenia zadośćuczynienia i odszkodowania za błędy lekarskie. Jest to droga krótsza i szybsza niż postępowanie sądowe. 

Wnioski o przyznanie świadczenia kompensacyjnego z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych można składać od 6 września 2023 roku. Rozpocząć postępowanie może sam pacjent, jego przedstawiciel ustawowy (np. rodzice dziecka) albo spadkobiercy pacjenta, jeżeli pacjent zmarł.

Uzyskanie świadczenia nie wymaga udowodnienia winy podmiotu leczniczego. Warunkiem przyznania świadczenia jest stwierdzenie, że doszło do zdarzenia medycznego, którego z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć, gdyby świadczenie zdrowotne zostało pacjentowi udzielone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną albo gdyby zastosowano inną dostępną metodę diagnostyczną lub leczniczą.  

Świadczenie kompensacyjne z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych może zostać przyznane w następujących sytuacjach:

  • zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, czyli bakteriami (np. paciorkowcem, gronkowcem opornymi na określone antybiotyki) lub wirusami (np. wirus zapalenie wątroby typu B lub C, WZW B, WZW C),
  • uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta wywołanych zaniedbaniem w trakcie leczenia,
  • śmierci pacjenta, która była następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną: 
    • diagnozy (jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby), 
    • leczenia (w tym wykonania zabiegu operacyjnego), 
    • zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego (np. podania niewłaściwego leku lub nieprawidłowej dawki leku).

Więcej na temat postępowania przed Rzecznikiem Praw Pacjenta (Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych) można przeczytać tutaj