Odszkowanie za nieprawidłowe przeprowadzenie porodu

Błędy i zaniedbania medyczne związane ze sposobem przeprowadzenia porodu są jednymi z częstych oraz najbardziej dramatycznych powodów, dla których pacjenci pozywają szpitale. Tego rodzaju błąd lekarski niesie za sobą poważne i często nieodwracalne konsekwencje zarówno dla dziecka, jak i dla matki oraz całej rodziny. W sytuacji gdy doszło do błędu lekarskiego podczas porodu, co spowodowało negatywne skutki zdrowotne dla dziecka lub matki, proponuję Państwu pomoc w dochodzeniu odszkodowania, zadośćuczynienia pieniężnego oraz renty od szpitala.

Z mojej praktyki wynika, że częstymi błędami lekarskimi związanymi z porodem są:

  • Brak badania (ciągłego monitoringu) płodu przed porodem lub w trakcie porodu. Do błędów najczęściej dochodzi w sytuacji gdy rodząca jest pozostawiona bez opieki ze strony personelu medycznego (często w nocy, w weekend lub w dni wolne od pracy). Gdy pacjentka, a przede wszystkim nienarodzone dziecko, pozostają bez nadzoru ze strony położnej lub lekarza, może dojść do zbyt późnego rozpoznania nagłego pogorszenia stanu dziecka (np. niedotlenienia wewnątrzmacicznego). Opóźnienie rozpoznania - i tym samym reakcji - może spowodować nieodwracalne skutki w organizmie dziecka (np. uszkodzenia mózgu, skutkujące rozwojem dziecięcego porażenia mózgowego).
  • Nieprawidłowe rozpoznanie stanu płodu przed porodem lub w trakcie porodu. Do błędu lekarskiego może dojść nawet gdy rodząca oraz jej dziecko są pod ciągłą opieką medyczną. W takich przypadkach błąd lekarza lub błąd położnej może wynikać z braku wiedzy fachowej lub doświadczenia, które w rezultacie prowadzą do niewłaściwych decyzji. Przykładem jest nierozpoznanie wystąpienia zagrożenia wewnątrzmacicznego obumarcia płodu lub pomimo wskazań do natychmiastowego wykonania cięcia cesarskiego opóźnianie wykonanie tego zabiegu lub prowadzenie porodu drogami natury.
  • Niewykonanie cięcia cesarskiego mimo wskazań medycznych. Przykładowo: lekarz czy położna podejmują decyzję o prowadzeniu porodu drogami natury, gdy wielkość dziecka (według jego wagi) jest niewspółmiernie duża do szerokości kanału rodnego, przez co poród drogami natury jest obarczony dużym ryzykiem powikłań. W przypadku takiego błędu, w najgorszym przypadku, może dojść nawet do śmierci dziecka w trakcie porodu.
  • Opóźnianie wykonania cięcia cesarskiego. Przykład: mimo zagrożenia stanu dziecka (np. osłuchiwanie tętna płodu, odczuwanie ruchów dziecka przez rodzącą, zapis KTG dają nieprawidłowe wyniki) rozwiązanie ciąży jest opóźniane ze względu na niedojrzałość dziecka (wcześniactwo). Inny przykład: gdy stan matki jest ciężki (np. doszło do wystąpienia rzucawki), niezbędne cesarskie cięcie jest opóźniane w celu podejmowania kolejnych prób ustabilizowania stanu rodzącej (np. długotrwałe próby obniżenia ciśnienia).
  • Niewłaściwe postępowanie personelu medycznego. Przykład: w przypadku ciężarnej w ciężkim stanie (np. z urazem mózgu lub z wysokim ciśnieniem tętniczym), zaniechanie odpowiedniego postępowania (np. niewykonanie zabiegu neurochirurgicznego, niepodjęcie działań zmierzających do obniżenia ciśnienia) lub przekazania pacjentki do innego specjalistycznego ośrodka w celu dalszego leczenia i obserwacji pacjentki oraz jej dziecka. Inny przykład: zastosowanie podczas porodu nieprawidłowych czynności (np. naciskanie na brzuch rodzącej, użycie chwyt Kristellera) lub wybranie nieodpowiedniego sposobu wspomagania porodu (np. zastosowanie kleszczy, próżnociągu).
  • Niewłaściwa opieka poporodowa. Także po porodzie, w trakcie opieki poporodowej, może dojść do błędu medycznego. Przykład: nieodpowiednia opieka nad dzieckiem pacjentki (np. brak monitorowania poziomu glukozy u noworodka), u której w ciąży wystąpiła cukrzyca. Brak monitorowania stanu noworodka może skutkować tym, że w wyniku gwałtownego spadku poziomu glukozy (cukru) po porodzie może dojść nawet do śmierci dziecka.

Sprawy związane z dochodzeniem roszczeń (zadośćuczynienia, odszkodowania, renty) w związku z błędami i zaniedbaniami lekarskimi, do których doszło podczas porodu są bardzo skomplikowane pod względem prawniczym i medycznym.

Zachęcam Państwa do powierzenia Państwa sprawy dotyczącej błędu lekarskiego mojej Kancelarii. O moim doświadczeniu i wykształceniu (zarówno prawniczym, jak i lekarskim) mogą Państwo przeczytać przechodząc do strony „O mnie”.

Proszę o kontakt, jeżeli chcieliby Państwo uzyskać wstępną analizę sprawy i ofertę współpracy (wstępna analiza służy przygotowaniu oferty prowadzenia sprawy, jest bezpłatna i do niczego Państwa nie zobowiązuje).