Błędy diagnostyczne (nieprawidłowe rozpoznanie choroby)

Różne czynniki mogą doprowadzić do tego, że personel medyczny błędnie zdiagnozuje stan, w którym znajduje się pacjent. Nie każda nietrafna diagnoza jest błędem lekarskim. O błędzie diagnostycznym możemy mówić jedynie w przypadku gdy istniała realna możliwość prawidłowego rozpoznania stanu chorego, a tylko niestaranność, zaniedbanie lub błąd lekarza jest powodem nieprawidłowej diagnozy.

Do lekarskiego (medycznego) błędu diagnostycznego dochodzi najczęściej w następujących sytuacjach:

  • Niestaranne zebranie wywiadu z pacjentem, które skutkuje tym, że w stosowanym leczeniu nie zostają uwzględnione tak istotne czynniki jak np. przebyte schorzenia, odbyte zabiegi operacyjne, uczulenia na leki oraz aktualne objawy, które występują u chorego (np. duża utrata masy ciała w krótkim czasie). Może dojść również do pominięcia przez lekarza istotnych informacji zgłaszanych przez chorego (np. o wcześniej doznanym urazie mechanicznym). Przykład: u pacjenta po doznanym urazie powstał krwiak w mózgu, którego objawy zostały przez lekarza rozpoznane jako objawy migreny.
  • Niestaranne zbadanie pacjenta, wadliwe określenie stanu chorego. Zaniedbanie lekarza polegać może np. na pominięciu takich badań jak badanie reaktywności źrenic oraz objawów oponowych - odpowiedni wynik tych badań może wskazywać, że doszło do zaburzenia w układzie nerwowym pacjenta, które wymaga poszerzenia diagnostyki oraz wdrożenia specjalistycznego leczenia. Lekarz może też pominąć zbadanie tzw. objawów otrzewnowych, których wyniki mogą wskazywać na obecny ostry stan zapalny w jamie brzusznej (np. w przebiegu ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego).
  • Niewykonanie badań dodatkowych, które są dostępne i niezbędne w stanie chorego. Błąd lekarza może polegać na niewykonaniu w danym przypadku wskazanych badań laboratoryjnych (np. poziomu enzymów, wskaźników wątrobowych) lub obrazowych (np. EKG, USG, TK – tomografii komputerowej, MRI – rezonansu magnetycznego). Częstym przypadkiem jest niezlecenie przez lekarza wykonania u chorego badania tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego w przypadku podejrzenia zmian w mózgu (np. krwiaka nadoponowego lub podoponowego) powstałych na skutek urazu.

W rezultacie błędnej diagnozy (rozpoznania) dochodzi przede wszystkim do znacznego opóźnienia rozpoczęcia właściwego procesu leczenia schorzenia. W niektórych przypadkach na skutek błędu diagnostycznego (nierozpoznania choroby) może dojść do powstania poważnego uszczerbku na zdrowiu pacjenta. Taką sytuacją może być np. nierozpoznanie choroby nowotworowej, która zostaje zdiagnozowana dopiero w zaawansowanym stadium, gdy możliwości leczenia są znacznie ograniczone.

Zachęcam Państwa do powierzenia mojej Kancelarii Państwa sprawy dotyczącej błędu lekarskiego. O moim doświadczeniu i wykształceniu (zarówno prawniczym, jak i lekarskim) mogą Państwo przeczytać przechodząc do strony „O mnie”.

Proszę o kontakt, jeżeli chcieliby Państwo uzyskać wstępną analizę sprawy i ofertę współpracy (wstępna analiza służy przygotowaniu oferty prowadzenia sprawy, jest bezpłatna i do niczego Państwa nie zobowiązuje).